Committee

International Advisory Committee

Alexiev, Ulrike (Germany)

Balashov, Sergei (USA)

Béjà, Oded (Israel)

Bogomolni, Roberto A. (USA)

Bondar, Nicoleta (Germany)

Brown, Leonid S. (Canada)

Chang, Belinda (Canada)

Ernst, Oliver P. (Canada)

Farrens, David L. (USA)

Foster, Russell (United Kingdom)

Gerwert, Klaus (Germany)

Hayashi, Shigehiko (Japan)

Heberle, Joachim (Germany)

Hegemann, Peter (Germany)

Jung, Kevin (Korea)

Kandori, Hideki (Japan)

Klein, Judith (USA)

Kouyama, Tsutomu (Japan)

Lucas, Robert (United Kingdom)

Olivucci, Massimo (USA)

Robinson, Phyllis (USA)

Sakmar, Thomas (USA)

Schertler, Gebhard F. X. (Switzerland)

Schlesinger, Ramona (Germany)

Shichida, Yoshinori (Japan)

Sineshchekov, Oleg A. (Russia & USA)

Smith, Steven (USA)

Spudich, John L. (USA)

Terakita, Akihisa (Japan)

Wachtveitl, Josef (Germany)

Yan, Elsa (USA)

 

Local Organizing Committee

Arikawa, Kentaro (SOKENDAI)    

Bito, Haruhiko (Univ. Tokyo)    

Demura, Makoto (Hokkaido Univ.)    

Fujiyoshi, Yoshinori (Tokyo Med. Dent. Univ.)    

Fukada, Yoshitaka (Univ. Tokyo)   

Furutani, Yuji (Nagoya Inst. Tech.)    

Hayashi, Shigehiko (Kyoto Univ.)    

Higashijima, Shinichi (Natl. Inst. Physiol. Sci.)    

Imai, Hiroo (Kyoto Univ.)    

Imamoto, Yasushi (Kyoto Univ.)    

Inoue, Keiichi (Univ. Tokyo)    

Iwasa, Tatsuro (Muroran Inst. Tech.)    

Iwata, So (Kyoto Univ.)    

Kageyama, Ryoichiro (Kyoto Univ.)    

Kandori, Hideki (Nagoya Inst. Tech.)    

Kataoka, Mikio (Nara Inst. Sci. Tech.)    

Kato, Hideaki (Univ. Tokyo)    

Kawamura, Izuru (Yokohama Natl. Univ.)    

Kawamura, Satoru (Osaka Univ.)    

Kawamura, Shoji (Univ. Tokyo)    

Kouyama, Tsutomu (Nagoya Univ.)   

Matsuzaki, Masanori (Univ. Tokyo)   

Mizutani Yasuhisa (Osaka Univ.)    

Murata, Takeshi (Chiba Univ.)    

Nagai, Takeharu (Osaka Univ.)    

Nakai, Hiromi (Waseda Univ.)    

Nakatsuji, Hiroshi (Quantum Chem. Res. Inst.)    

Nose, Akinao (Univ. Tokyo)    

Nureki, Osamu (Univ., Tokyo)    

Ouchi, Hideyo (Okayama Univ.)    

Sako, Yasushi (RIKEN)    

Shibata, Mikihiro (Kanazawa Univ.)    

Shichida, Yoshinori (Ritsumeikan Univ.)    

Shimada, Ichio (Univ. Tokyo)    

Shimono, Kazumi (Sojo Univ.)    

Sudo, Yuki (Okayama Univ.)    

Tahara, Tahei (RIKEN)    

Terakita, Akihisa (Osaka City Univ.)    

Terasaki, Hiroko (Nagoya Univ.)    

Terazima, Masahide (Kyoto Univ.)    

Uchihashi, Takayuki (Nagoya Univ.)    

Ueda, Masahiro (Osaka Univ.)    

Unno, Masashi (Saga Univ.)    

Wada Akimori (Kobe Pharm. Univ.)    

Yamanaka, Akihiro (Nagoya Univ.)    

Yawo, Hiromu (Univ. Tokyo)

 

Local Executive Committee

Kandori, Hideki (Nagoya Inst. Tech.), Chair    

Terakita, Akihisa (Osaka City Univ.), Chair    

Abe-Yoshizumi, Rei (Nagoya Inst. Tech.), Secretary General    

Furutani, Yuji (Nagoya Inst. Tech.)    

Imamoto, Yasushi (Kyoto Univ.)    

Inoue, Keiichi (Univ. Tokyo)    

Katayama, Kota (Nagoya Inst. Tech.)    

Kojima, Keiichi (Okayama Univ.)    

Koyanagi, Mitsumasa (Osaka City Univ.)    

Nagata, Takashi (Univ. Tokyo)    

Sudo, Yuki (Okayama Univ.)    

Tsunoda, P. Satoshi (Nagoya Inst. Tech.)    

Wada, Seiji (Osaka City Univ.)   

Yamashita, Takahiro (Kyoto Univ.)